Studium Parapsychologii i Psychotroniki

Zasady przyjęć do szkoły Parapsychologii

Szkoła o przyjęcie, do której się ubiegasz jest prywatnym studium zarejestrowanym w Ewidencji Szkół Niepublicznych Wydziałów Edukacji pod nr ew.: 301 Z – 8/Z/05, 300 Z – 7/Z/05.
Dodatkowo posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP – 2.14/00408/2010.

 

Ukończenie Studium uprawnia do wykonywania zawodu "psychotronik"* i "biotronik"* oraz pracy w profilach zawodowych: terapia uzależnień, terapia rodzinna, psychoterapia.

 

Po ukończeniu szkoły i obronie pracy uzyskuje się dyplom ukończenia studium z tytułem specjalisty w wybranym kierunku np. specjalista terapii uzależnień, specjalista terapii rodzinnej, specjalista psychoterapii, specjalista psychotronik.

 

Nasze szkoły gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w pracy psychoterapeuty, psychotronika, biotronika czy doradcy życiowego.

 

Dużym atutem naszej szkoły jest jej ciągły rozwoju i doświadczenie, jakie zdobyliśmy w ciągu ostatnich lat. Działalność szkoleniowa i edukacyjna rozpoczęliśmy w 1997r. Od tego czasu nawiązaliśmy współprace z podobnymi placówkami działającymi w kraju i za granicą oraz pozyskaliśmy do pracy doskonałych specjalistów, którzy stanowią trzon naszej kadry.

 

O przyjęciu do Studium oprócz pozytywnego wyniku rozmowy i testu psychologicznego decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Nauka prowadzona jest tylko w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu. (W naborze zimowym pierwszy semestr zaczyna się w marcu i kończy w czerwcu.) Pełny cykl kształcenia na kierunkach psychoterapia, psychotronika, biotronika trwa 5 semestrów – 2,5 roku.

Nauka na kierunku psychoterapia obejmuje ponad 1300 godzin zajęć w tym warsztaty, treningi i staż zawodowy.

Nauka na kierunkach psychotronika i biotronika obejmuje po 1160 godzin zajęć w tym warsztat i treningi.

Nauka w IPS i w placówkach współpracujących odbywa się w następujących miastach:

Warszawa, Poznań, Katowice.
 

W ciągu nauki przewidziany jest 6-dniowy warsztat szkoleniowy w każdym semestrze (zazwyczaj w miesiącach: marzec/kwiecień oraz wrzesień). Daje one możliwość realizacji pełnego programu dydaktycznego i pozwala znacznie łatwiej przyswoić praktyczne umiejętności pod okiem i kontrolą naszych wykładowców. Na wyjazdowych warsztatach szkoleniowych słuchacz zapoznaje się z technikami, które wymagaj codziennej, cyklicznej i systematycznej pracy. Do takich technik można zaliczyć m.in.: trening interpersonalny, intrapsychiczny, wewnętrzne dziecko, doskonalenie umysłu, tantra jogę.

 

NABÓR do Studium odbywa się cyklicznie dwa razy w roku:

 

w semestrze jesiennym i zimowym.

 

Przyjęcie do studium odbywa się na podstawie testu psychologicznego (bez wiedzy akademickiej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Warunki przyjęcia:

 

 

 

1. Złożenie lub przesłanie pocztą na adres warszawski:

 

 

  • wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (zip, exe lub doc),
  • kserokopii świadectwa/dyplomu ukończenia co najmniej szkoły średniej (matura nie jest wymagana),
  • czterech podpisanych fotografii,
  • zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (np. od lekarza rodzinnego, pierwszego kontaktu),
  • kserokopii dowodu wniesienia opłaty wpisowego oraz opłaty egzaminacyjnej

 

2. Uzyskanie pozytywnego wyniku testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W związku z tym, że duża ilość kandydatów do studium będzie dojeżdżać, planujemy dla wygodny zainteresowanych, połączyć egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne z pierwszymi zajęciami.

 

 

 

 

 

—-
* Nr 514990 i 514490 zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 08.12.2004r. – Dz. U z 2004 r. nr 265, poz. 2644
Nazwy specjalności zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – rozporządzeniu z dnia 30.04.1995 r. – Dz. U. z 1995 r. nr 48, poz. 253) – nr 515 i nr 51501